ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1.      TARAFLAR

1.1.İşbu üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") merkezi “Merkez Mah. Abide-İ Hürriyet Cad. Divan Saray Blok No: 136, İç Kapı No: 4, Şişli/İstanbul” adresinde bulunan Farmabulut Teknoloji A.Ş. ("Kuaför Malzemecim") ile Üye ("Üye") arasında, Üye’nin Kuaför Malzemecim’in Platform’da sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

1.2.Kuaför Malzemecim ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

  1.      TANIMLAR

Çerez (Cookie) Politikası: Websitesi’nin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üyeler’in alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üyeler’in Websitesi’ni ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Websitesi üzerinden https://kuaformalzemecim.com/ erişilebilecek olan metni ifade eder.

Fraud İşlem: Sahte veya çalıntı kredi kartlarının kullanılarak veya kredi kartı bilgilerinin kopyalanması suretiyle yapılan dolandırıcılık endişesini ifade eder.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Üyeler’in Websitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Kuaför Malzemecim tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Kuaför Malzemecim’in kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Websitesi üzerinden https://kuaformalzemecim.com/ erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hizmet: Üyeler’in ve Ziyaretçiler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Kuaför Malzemecim ya da Kuaför Malzemecim’in belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

Kanun: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’u ifade eder.

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Satıcı: Kuaför Malzemecim ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı Sözleşmesi kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Websitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.

Üye: Kuaför Malzemecim ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Satıcı tarafından Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre esnaf ve sanatkarlar siciline ve mesleği ile ilgili meslek odasına kayıtlı tüm kuaför, berber ve güzellik uzmanlarını ifade eder.

Website: Mülkiyeti Kuaför Malzemecim’e ait olan ve Kuaför Malzemecim’in işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.kuaformalzemecim.com alan adına sahip internet sitesini ve mobil siteyi ifade eder.

Ziyaretçi: Websitesi’ni Üye olmadan kullanan ve Hizmetler’den faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.

  1.      ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN KAPSAM VE AMACI

3.1.Kuaför Malzemecim, Websitesi’ni işletmekte olup, Kanun uyarınca elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıdır.

3.2.Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, Websitesi’ne üye olmak, Hizmetler’den faydalanmak ve bu platformda Satıcılar tarafından satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

3.3.Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyeler’e yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

3.4.Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişki işbu Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamına girmemektedir ve Kuaför Malzemecim, Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılar’a karşı mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

  1.      TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin Kuaför Malzemecim’den talepte bulunması halinde Kuaför Malzemecim, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için Kuaför Malzemecim’e ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.

4.2.Kuaför Malzemecim’in Websitesi’nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve Kanun uyarınca yalnızca "elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle; Websitesi’nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış içeriğe ilişkin bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu içeriğin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kuaför Malzemecim, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içeriği dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Websitesi’nde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle Kuaför Malzemecim’in ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, Kuaför Malzemecim’e ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

4.3.Üye, Websitesi üzerinden herhangi bir Satıcı’dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı’nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; Kuaför Malzemecim’in bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcı’nın yürürlükteki mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Üye, sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden yalnızca Satıcı’nın sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

4.4.Üye, Platform’u hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Platform’un bütününü veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanamaz. Platform’a, Platform’un veri tabanına ve Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir teknoloji kullanamaz veya virüs yayamaz. Platform’u herhangi yasadışı veya hileli amaçla kullanamaz.

4.5.Platform’da Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir, düşünce ve yorumlar, tamamen Üyeler’in kendi kişisel görüşleridir ve Kuaför Malzemecim’in bu fikir, düşünce ve yorumlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır Kuaför Malzemecim’e yöneltilebilecek herhangi bir talepte Kuaför Malzemecim ilgili talebi fikir, düşünce ve yorum sahibine iletecek olup tüm zarar ve ziyanını fikir, düşünce ve yorum sahibine rücu etme hakkı saklı olacaktır.

4.6.Websitesi’ne üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üyeler’den alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Websitesi’nin kötüye kullanımı, 6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, KVKK uyarınca gerekli olduğu takdirde ilgili kişi önceden bilgilendirilmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar’a iletebilecektir.

4.7.Üye, Platform’a üye olurken belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üye’nin Platform’a kaydolurken kullandığı e-posta adresinin ve belirlediği şifrenin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait e-posta ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Kuaför Malzemecim’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı münhasıran sorumlu olduğunu ve Kuaför Malzemecim’in uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8.Kuaför Malzemecim, Fraud İşlem şüphesi oluşturan bir siparişi Üye’ye önceden haber vermeksizin iptal etme hakkına sahip olup işbu iptal nedeniyle Üye’nin Kuaför Malzemecim’den herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

  1.      SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ ve FESHİ

5.1.İşbu Üyelik Sözleşmesi Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Kuaför Malzemecim tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Taraflardan her biri Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedebilir. Kuaför Malzemecim üyenin Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin üyeliğini iptal ederek işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5.2.Kuaför Malzemecim, Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

  1.      GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1.Kuaför Malzemecim, Üye’nin Websitesi’nde sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin KVKK da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Kuaför Malzemecim, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı her zaman inceleyebileceğini ve burada belirtilen şekilde [email protected] adresine elektronik posta göndererek ya da https://kuaformalzemecim.com/ sitesinde yer alan Başvuru Formu’nda belirtilen diğer yöntemlerle kullanabileceğini anlamaktadır.

6.2.Üye tarafından Websitesi’nde Üyelik oluşturmak veya Websitesi’nden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Websitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye veya Ziyaretçi’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Kuaför Malzemecim ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

  1.      FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

www.kuaformalzemecim.com markası ve logosu ve Websitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Kuaför Malzemecim tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Kuaför Malzemecim’in mülkiyetindedir. Üye, Kuaför Malzemecim’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Kuaför Malzemecim’in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Websitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Kuaför Malzemecim’in izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya Kuaför Malzemecim’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Kuaför Malzemecim’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

  1.      SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Kuaför Malzemecim, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Websitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

  1.      MÜCBİR SEBEP

Taraflar’dan herhangi birinin kusur veya ihmalinden doğmayan ve kendi kontrolü dışında zorlayıcı nedenlerden doğan, engellenemez harp, kısmi ve genel seferberlik ilanı, grev, sabotaj ve terörün sebep olduğu sonuçlar, yangın, su baskını, deprem ve doğal afetler, salgın hastalıklar vb. gibi durumlar mücbir olarak nitelendirilir. Mücbir Sebep (hizmetin bu nedenle ifa edilemediğinin somut gerekçeleri ortaya konulmak şartıyla) Kuaför Malzemecim’in işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Kuaför Malzemecim ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

  1.   MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1.       Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Kuaför Malzemecim’in resmi defter ve ticari kayıtları ile Kuaför Malzemecim’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.2.       İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

10.3.       Kuaför Malzemecim, Üye ile Üye’nin kaydolurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

10.4.       İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği veya yürürlükten kalkması, Üyelik Sözleşmesi’ndeki esas edimlerin ifasına engel olmamak kaydıyla, Üyelik Sözleşmesi’nin sair hükümlerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.

10.5.       Üye, Kuaför Malzemecim’in yazılı iznini almadan işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan haklarını üçüncü kişilere devir ve temlik edemez, aksi halde temlik ve devir Kuaför Malzemecim nezdinde hukuken hüküm ve sonuç doğurmadığı gibi temlik eden Üye, yükümlülüklerinden de feragat etmiş sayılmaz.

10.6.       Taraflardan birinin işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerini veya mevzuatı ihlal etmesine rağmen diğer Taraf’ın kendisine tanınmış hakları kullanmaması bu haklardan kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli vazgeçtiği, feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

10 (on) madde ve 6 (altı) sayfadan ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.